Smart Home ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษณะ บุพศิริอุตสาหกรรม
2นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณบุตรอุตสาหกรรม
3นาย นัฐพงษ์ สีหาวงษ์อุตสาหกรรม
4นาย โกวิทย์ อุดมพันธ์อุตสาหกรรม
5นางสาว ฐิติชญา ฤทธิ์บัณฑิตย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชุติมา ลักษณะวงค์ปวช.
2นาย ศุภกร พรมกุลปวช.
3Miss ทัศวรรณ กำเนิดกาลืมปวช.
4นางสาว เกณิกา พินธะปวส.
5นาย ณัฐภพ อินตราปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ในโลกของอินเทอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย อินเตอร์เน็ตได้เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือทาง การเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน รวมไปถึงเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) ออกแบบและสร้าง ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะผ่านระบบสมาร์ทโฟน
ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะสามารถสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้