บายศรีจากผ้าพื้นเมืองอีสาน

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การทำโครงงานเรื่อง บายศรีจากผ้าพื้นเมืองอีสาน สามารถทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในประเพณีของท้องถิ่น และนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าของภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ความนิยมไทย ตลอดจนคุณค่าของความเป็นไทย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผ้าพื้นเมืองอีสาน ให้สามารถประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกและเป็นของฝากประจำท้องถิ่นได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

บายศรีประดิษฐ์จากผ้าขาวม้า สามารถประดิษฐ์ได้หลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า สามารถใช้เป็นของที่ระลึกและเป็นของฝากประจำท้องถิ่น
เพิ่มมูลค่าผ้าพื้นเมืองอีสานให้สามารถประดิ่ษฐ์เป็นสินค้าประจำท้องถิ่น และสร้างรายได้ระหว่างเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พรรณี ลาโพธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วิไลภรณ์ สมดวงศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย พนม คูคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง เนตรยา พรมเดื่อพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย สมเกียรติ สมดวงศรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว โยศิตา ทูลมาลาปวช.
2นางสาว เก็จมณี ศรีดำปวช.
3นางสาว ภาวิณี สมบูรณ์ทรัพย์ปวช.
4นางสาว สุนิตา ประทุมทองปวส.
5นางสาว ชลธิชา ลีหล้าน้อยปวส.