ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเปลือกทุเรียนภูเขาไฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พณิตกาญจน์ ทุมพรสามัญ
2นาง ณัฐธภา บุญถูกนิธิโชติสามัญ
3นางสาว สีนวน ศรีหะบุตรสามัญ
4นางสาว ปิยธิดา สารโพธิ์สามัญ
5นาง ชญานิน นามวิชาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัชรา ดาวเรืองปวช.
2นาย ชาญชัย แสงสกุลปวช.
3นางสาว นฤทัย สีสังขาลปวช.
4นางสาว รินลดา ขันทองปวช.
5นาย พชร งอมสงัดปวช.
6นาย สรวิชญ์ งามศัพท์ปวช.
7นาย ภูวดล ทุมชาติปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน ประชาชนให้ความสนใจในการทำเกษตรตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่คนทำเกษตรในปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยเคมีกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่มีการรักษาสภาพดินทำให้ดินเสื่อมสภาพ เกษตรกรนิยมนำเอาต้นไม้ออกจากถุงดำใส่หลุมปลูกแล้วจึงใส่ปุ๋ยบำรุงราก ลำต้น ใบ ทีหลัง ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการนำเปลือกทุเรียนภูเขาไฟซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของผู้คน มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชตั้งแต่ลงดินปลูก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม มาทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อช่วยปรับสภาพดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สารอาหารแก่ต้นไม้ ช่วยลดปัญหาขยะและสารเคมีจากปุ๋ย อีกทั้งยังสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปุ๋ยชีวภาพจากเปลือกทุเรียนภูเขาไฟ สูตรรองก้นหลุมปลูก ช่วยในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ทำให้ดินร่วนซุยระบายอากาศและอุ้มน้ำได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารแก่พืชทำให้พืชแข็งแรงมีความต้านทานโรคดีตั้งแต่ต้นยังเล็ก
1) สร้างอาหารให้ต้นไม้ตั้งแต่เริ่มปลูกลงดิน
2) ช่วยลดปริมาณขยะ และนำผลผลิตทางการเกษตรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3) สามารถดึงเอาสารอาหารจากปุ๋ยและจากดินมาใช้ได้ดีกว่าการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยเคมี
4) สามารถต่อยอดนวัตกรรมสร้างรายได้ และพัฒนาสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้