ชุดควบคุมอัจฉริยะโรงเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

กล่องควบคุมอัจฉริยะ จุดมุ่งหมาย 1.เพื่อสร้างระบบชุดควบคุมอัจฉริยะโรงเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า 2.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบชุดควบคุมอัจฉริยะโรงเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า 3.เพื่อควบคุมอุปกรณ์เพาะเห็ดจากระยะไกล โดยมีหลักการควบคุมอุปกรณ์เครื่องเพาะเห็ดภายในบ้านต้องอาศัยการเปิด-ปิดด้วยระบบแอนาลอก และสามาราแจ้งเตือนความปลอดภัยในโรงเพาะเห็ดและทำงานเองโดยอัตโมมัติ เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนต้องการผผลกำไรจนบางครั้งไม่มีเวลาดูแลและอาจมีเหตุจำเป็นไม่มีเวลาที่จะดูโรงเพาะเห็น จนทำให้ใช้เวลาเพราะเห็ดใช้เวลานาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เปิด-ปิดระบบควบคุมความเย็นแจ้งเตือนความปลอดภัยในโรงเพาะเห็ดและทำงานเองโดยอัตโมมัติ
ช่วยลดเวลาในการจัดการโรงเพาะเห็ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกลักษณ์ คมวิเศษอุตสาหกรรม
2ดร. ธิปดิ์ ภาสว่างผู้บริหาร
3นาย ปิยชาติ ภูมิภาคอุตสาหกรรม
4นาย อรรถพล แสนอุบลอุตสาหกรรม
5นาย นนทวัฒน์ พรหมศิริอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัฒนา สานนท์ปวส.
2นาย นภดล ภาโสภะปวส.
3นางสาว ธิดารัตน์ พลนาคปวส.
4นางสาว กรรณิการ์ ปัตตาชารีปวส.
5นางสาว กวิสรา ลิงไธสงปวส.