กระเป๋าสำรองไฟอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนันต์ วงศ์จันต๊ะอุตสาหกรรม
2นาย ณัฏฐชัย อ้ายฝอยอุตสาหกรรม
3นาย ชิงชัย เกตุพงษ์อุตสาหกรรม
4นางสาว นิรมล เสนาธรรมสามัญ
5นางสาว วรัญญา ติ๊บปะละพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว บังอร ตรีเพชรปวช.
2นางสาว รินรดา คำเปปวช.
3นาย ปฐมพร สุริยะปวช.
4นาย อัชฎา ฟองตาปวช.
5นางสาว นน หมื่นคำปวช.
6นาย ตระการ ยอดดำเนินปวช.
7นางสาว อรณิชา มูลคำปิวปวช.
8นางสาว ธนภรณ์ กันทะฟูปวช.
9นาย จิรวงศ์ พนัสจุฑาบูลย์ปวส.
10นาย ดาราศักดิ์ ดีเมฆปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเหลือน้อยและมีราคาที่สูงขึ้น จึงหันมาสนใจพลังงานจากธรรมชาติมากขึ้น เช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และเป็นพลังงานที่ยั่งยืน กระเป๋าสำรองไฟอเนกประสงค์เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผ่นโซลาร์เซลล์ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อชาร์จแบตเตอรี่เก็บไว้ใช้งาน โดยการติดตั้งและใช้งานง่าย สามารถติดตั้งตามที่สาธารณะที่มี แสงแดดเพียงพอก็สามารถใช้งานได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้ไฟกระแสตรงและกระแสสลับได้
ได้ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ได้ใช้พลังงานไฟฟ้ายามสถานการณ์ฉุกเฉิน
ได้นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้จริง