ตู้รับจดหมายอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธรายุทธ ปัญญาประชุมอุตสาหกรรม
2นาย ยุทธยากรณ์ จันทร์เพ็งเพ็ญอุตสาหกรรม
3นาย วิจิตร แก้วดีอุตสาหกรรม
4นาย ศิริศักดิ์ นาโควงค์สามัญ
5นาย ธนาทร วิชัดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สันติ ดีวันไชยปวช.
2นาย เอกราช ต้นวันปวช.
3นาย ธนากร อุสาพรมปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากปัญหาดังกล่าวจึงได้สร้างตู้รับจดหมายอัจฉริยะโดยมีการแจ้งเตือนสัญญาณกริ่งในบ้านเมื่อมีจดหมายมาส่งหรือมีจดหมายในตู้รับจดหมาย เพื่อแก้ปัญหาในการติดต่อธุระล่าช้าหรือจดหมายสูญหาย จากแนวคิดดังกล่าวจึงคิดค้นสร้างตู้รับจดหมายอัจฉริยะแจ้งเตือนสัญญาณกริ่งเพื่อการรับรู้ว่ามีจดหมายหย่อนในตู้ และการติดต่อสื่อสารหรือรับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้เร็วทันเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อสร้างตู้รับจดหมายอัจฉริยะ
เพื่อหาประสิทธิภาพของตู้รับจดหมายอัจฉริยะ
ได้ตู้รับจดหมายอัจฉริยะ
ได้รู้ประสิทธิภาพของตู้รับจดหมายอัจฉริยะ