ผลิตภัณฑ์ชาชงดื่มสมุนไพรหนานเฉาเหว่ย

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยเล็งเห็นสรรพคุณของสมุนไพรหนานเฉาเหว่ยและสมุนไพรพื้นบ้านอื่น ๆ ที่ใช้ช่วยในการรักษาโรคความดันโลหิต ลดเบาหวานในเลือดได้ และสมุนไพรพื้นบ้านหนานเฉาเหว่ยยังเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ชอบใช้สมุนไพรในการรักษาโรคต่าง ๆ ได้เนื่องจากสรรพคุณของสมุนไพรนั้นมีมากมาย จึงทำให้ผู้วิจัยได้จัดทำโครงการชาชงดื่มสมุนไพร Thai Herb Tea เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการรับประทานสมุนไพร โดยเฉพาะผู้ที่ไม่นิยมรับประทานสมุนไพรที่มีรสชาติ ขม กลิ่นฉุน การนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชงดื่ม จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการรับประทานสมุนไพรที่ง่ายมากขึ้นและมีรสชาติที่ชวนรับประทานรูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของชาสมุนไพรที่สามารถเก็บรักษาสมุนไพรได้นานมากยิ่งขึ้นและยังสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากให้กับญาติสนิทมิตรสหายได้ด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลการประเมินของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ชงดื่มสมุนไพร Thai Herb Tea จำนวน 40 ชิ้น มีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ของผลิตภัณฑ์ชงดื่มเพื่อความสะดวกสบายในการบริโภคมากขึ้น ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.28 อยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ความพึงพอใจในความเหมะสมทางด้านราคา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ชงดื่มสามารถนำไปพัฒนาเชิงธุรกิจได้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.97 อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก ความพึงพอใจในลักษณะรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก ความพึงพอใจในรสชาติ กลิ่น ของผลิตภัณฑ์ชงดื่ม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก และความพึงพอใจในคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.40 อยู่ในระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
1. ทำให้เกิดการทดลองสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและได้ชาที่แปลกใหม่มีคุณภาพและประโยชน์จากชามากขึ้น
2. เป็นการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้กันเกี่ยวกับการทำชาสมุนไพร
3. ทำให้คนในกลุ่มมีความรู้ทางด้านสมุนไพรในท้องถิ่นมากขึ้นและนำมาประยุกต์หรือเรียนรู้ในการทำชา
4. ทำให้มีการเผยแพร่ชาสมุนไพรในท้องถิ่นเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กนกกาญจน์ มะโนชัยคหกรรม
2นาย อภิเดช มหาไม้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นาย พลรัตน์ เพชรพูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิรชยา คำมาปวช.
2นางสาว บุญสิตา กานนชวลิตปวช.