ผงปรุงรส รสปลาวิ้งแซ่บ ( FISH WINGZ ZABB) สูตรน้ำตาลน้อย

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ ผงปรุงรส รสปลาวิ้งแซ่บ ใช้สำหรับปรุงอาหารที่ทำสุกแล้ว พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าอาหาร โดยการเสริมโปรตีนจากปลาน้ำจืด เป็นผงปรุงรสมีลักษณะและการนำไปใช้เหมือน ผงปรุงรส รสวิ้งแซ่บ ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาด แต่ให้คุณค่าอาหารมากกว่า มีน้ำตาล และเกลือ ในปริมาณที่น้อยลง ปริมาณน้ำตาลที่่น้อยลงคิดเป็นร้อยละ 89.01 และเกลือน้อยลง ร้อยละ 89.89 ไม่พบเชื้อโรคทางอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณค่าทางอาหาร มีโปรตีนสูงถึง 24.42% มีไขมัน 1.61% ไม่พบยีสต์และรา จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่เกินค่าที่กำหนด ค่าความชื้นที่ 1.75% ค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.0 pH unit@ 25 C เถ้า 7.58% ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ผงปรุงรส รสปลาวิ้งแซ่บ เท่ากับ 4.51

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. มีลักษะเป็นผงละเอียด สีเหลืองอ่อน สีและกลิ่นได้จากธรรมชาติ
2. เป็นผงปรุงรสที่แตกต่างจากท้องตลาด ให้คุณค่าอาหาร มีส่วนผสมของปลาเล็กปลาน้อยให้โปรตีนและแคลเซียมสูงถึง 24.42%
3. เป็นผงปรุงรส วิ้งแซ่บ สูตรน้ำตาลน้อย รสชาติไม่จัดมาก ลดปริมาณน้ำตาล และเกลือ น้อยลงกว่าสูตรตามท้องตลาด
4. เก็บรักษาให้คงสภาพไว้ได้นาน โดยไม่เปลี่ยนสีและกลิ่น
1.เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับปรุงเพิ่มรสชาติอาหาร ในกลุ่มอาทอด เช่น เฟรนซ์ฟรายส์ทอด ไก่ทอด ข้าวโพดคั่ว
2.เป็นการสร้างทางเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภค ที่ใส่ใจในสุขภาพ
3.สร้างโอกาสให้กับชุมชน เพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยการแปรรูปทางอาหาร เสริมสร้างรายได้ ขยายผลสู่ชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธีรกานต์ ทับสุขสามัญ
2นาง เมทินี สีแก้วสามัญ
3นางสาว วรวรรณ สุบรรณจุ้ยสามัญ
4นางสาว ปัทมา รอดพิทักษ์สามัญ
5นาย อานนท์ จันทร์หอมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัลยา อ้นทองปวส.
2นางสาว ใยไหม ปิตะวงษ์ปวส.
3นางสาว ศิรารัตน์ ยิมดีปวส.