time is life เวลาคือชีวิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เฉลิมฤทธิ์ จันทะฟองศิลปกรรม
2นาง ฌานทิพ หิรัญญะเวชศิลปกรรม
3นางสาว อภิชญา ฝาระมีศิลปกรรม
4นาง สิตา โนราชสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วารุณี อนันต์ปวช.
2นางสาว หทัยรัตน์ เครือผักปังปวช.
3นางสาว วรรณิสา คำมูลปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยเกี่ยวกับกระดาษทิชชู่ผสมแป้งและกาว ที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการปั้นสร้างสรรค์ชิ้นงาน และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ เห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทักษะวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ และหารายได้เสริม ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นาฬิกาแขวนรูปผีตาโขน” สามารถใช้ประดับตกแต่งอาคารและสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม นิยมใช้ตกแต่งบ้าน อาคารสำนักงานละร้านค้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษทิชชู่ที่หาได้ง่ายในครัวเรือน มาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีความสวยงามมีประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ในการบอกเวลาพร้อมทั้งตกแต่งอาคารสำนักงาน และสามารถจัดจำหน่ายเป็นของที่ระลึกประจำท้องถิ่น
ใช้บอกเวลา เป็นของตกแต่งประดับบ้านอาคารสำนักงานและร้านค้า อีกทั้งยังสามารถจัดจำหน่ายเป็นของที่ระลึกประจำท้องถิ่น