เครื่องมือทำความความสะอาดร่องแหวนหัวฉีด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย โยฮัน มุณีอุตสาหกรรม
2นาย กิตติศักดิ์ ศรีชัยสุวรรณอุตสาหกรรม
3นาย ไพรัช ปาหลวงอุตสาหกรรม
4นาย อิทธิเชษฐ พวงทองอุตสาหกรรม
5นาย กรวิชญ์ ทุมพรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อลงกต คำน้อยปวช.
2นาย พรเทพ ลาล่อนปวช.
3นาย รุ่งทิวา เย็นใจพรปวช.
4นาย อรรถพล ควรประดิษฐ์ปวช.
5นาย ปฏิภาน อังคะวาทีปวช.
6นาย ประภากร มีลาภสมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องมือทำความสะอาดร่องแหวนหัวฉีด ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือพิเศษ ในวิชาชีพช่างยนต์ ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยนำมาทดลองขัดทำความสะอาดร่องแหวนหัวฉีด ในรถรุ่นอีซูซุ เท่านั้น ซึ่งจากการทดลองใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาเครื่องกล ได้มีความเห็นว่า เครื่องมือทำความสะอาดร่องแหวนหัวฉีด มีประสิทธิภาพ แข็งแรงทนทาน และทำความสะอาดร่องแหวนหัวฉีดได้ดีมาก อีกทั้งยังใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องมือทำความสะอาดร่องแหวนหัวฉีดนี้ ใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ในสาขาอาชีพช่างยนต์
1.ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว
2.ทำความสะอาดร่องแหวนหัวฉีดได้ดี
3.แข็งแรงทนทาน
1.ได้ศึกษาการดำเนินการจัดทำเครื่องมือทำความสะอาดร่องแหวนหัวฉีด
2.เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในวิชาชีพช่างยนต์