ล้อหมุนสร้างกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อช่วยให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น(2) เพื่อนำมาประยุกต์ให้เริ่มในการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาในวิทยาลัย (3)ตอบสนองการไม่มีเวลาในการออกกำลังกายของคนไทยจึงเกิดเป็นแนวคิดในการทำสิ่งประดิษฐ์ “ล้อหมุนสร้างกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ” นี้ขึ้นมา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านความเหมาะสมด้านการใช้งาน จำนวน 20 ชุดสรุปได้ดังนี้ 1. ความเหมาะสมด้านการใช้งานล้อหมุนสร้างกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ 1.1 ลักษณะทางกายภาพ มีความเหมาะสมในระดับดีมาก 1.2 ลักษณะการใช้งาน มีความเหมาะสมในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้เสริมสร้างกล้ามเนื้อและมีสุขภาพที่ดี
2. สามารถพกพาไปได้ทุกที่สะดวกต่อการออกำลังกายเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปออกกำลังกายนอกสถานที่
1.เสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง แขน และหล้ามเนื้อด้านหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐกานต์ ทั่วประโคนอุตสาหกรรม
2นางสาว เจนภา ขระสุสามัญ
3นาย ธีรศักดิ์ อุ่นละชัยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรเมธ ถาวิละปวช.
2นาย ณฐกฤตา ธรรมราชปวช.