ระบบแจ้งเหตุแบบไร้สายควบคุมด้วยสัญญาณ DTMF รองรับการทำงาน IoT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิสิฐ พางามอุตสาหกรรม
2นาง ดวงนภา ไหมพรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย บุรี สุขใสอุตสาหกรรม
4นาย วิวัฒน์ ปุยะติอุตสาหกรรม
5นางสาว วิภารัตน์ พบขุนทดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ดาวรีย์ สันดีปวช.
2นาย นิคโคลาส ฟลินน์ปวช.
3นาย ฐาปกรณ์ เจริญรัมย์ปวช.
4นาย เลอพงษ์ วงศ์ศิริศักดิ์ปวช.
5นาย วราวุฒิ รำมะนาปวช.
6นางสาว สิราวรรณ เอี่ยมรัมย์ปวช.
7นางสาว สุพัตรา กองไธสงปวช.
8นางสาว สุภาวิตา เสือโคร่งปวช.
9นางสาว อภิญญา วงศ์คำปวช.
10นางสาว ปาจรีย์ ดวงแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการแจ้งเตือนหรือการแจ้งข่าวเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์ โดยช่องทางที่นิยมใช้งานคือ ระบบโทรทัศน์ และโซเชียลมิเดีย ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุแบบฉับพลันทำให้ประชาชนในบริเวณที่เกิดเหตุตั้งตัวไม่ทัน ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน คณะผู้วิจัยจึงได้ประดิษฐ์ ระบบกระจายเสียงไร้สายควบคุมด้วยสัญญาณ DTMF โดยอาศัยรูปแบบการสื่อสารที่มีเสถียรภาพมากที่สุดเมื่อเกิดภัยพิบัติ คือ วิทยุสื่อสาร ซึ่งไม่ต้องอาศัยเครือข่ายการสื่อสารอื่นในการเชื่อมต่อ และเพื่อให้การทำงานมีความทันสมัยตอบรับการใช้งานโครงข่ายอินเตอร์เน็ตตามนโยบายอินเตอร์เน็ตประชารัฐของรัฐบาล ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มการทำงานในการรองรับการทำงานระบบ IoT เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องส่ง ส่งสัญญาณระยะทางไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร
2. เครื่องรับ ควบคุมการทำงานแบบไร้สายด้วยสัญญาณ DTMF ที่รองรับการทำงาน IoT
3. สามารถกำหนดพื้นที่ในการทำงานและประยุกต์ใช้งานเป็นหอกระจายข่าวได้
4. ได้ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติแบบไร้สาย
5. ได้ระบบกระจายเสียงแบบไร้สายที่สามารถกำหนดพื้นที่ได้
6. ได้ระบบแจ้งเหตุแบบไร้สายควบคุมด้วยสัญญาณ DTMF ที่รองรับการทำงาน IoT