ผลิตภัณฑ์ซุปผงกึ่งสำเร็จรูป 2 in 1 (Soup Dee ซุปดี)

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมต่างๆ ในแต่ละวันมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม รวมถึงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าว ผูประดิษฐ์จึงมีแนวคิดในการทำผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับสังคมการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน ศึกษาและหาวัตถุดิบ คิดหาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ และเล็งเห็นในส่วนนั้น ทางเราจึงใช้ประโยชน์ที่พบนั้น มาทำเป็นอาหารที่ เลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ รสชาติอร่อย มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นในด่านความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะของสินค้าที่จำหน่ายคือ ผลิตภัณฑ์ซุปผง 2 in 1 โดยใช้วัตถุดิบทั้งหมด 9 ชนิดคือ 1.มันเทศ 2.มันม่วง 3.ฟักทอง 4.หอมใหญ่ 5.หญ้าหวาน 6.เกลือ 7.วิปปิ้งครีม 8.พริกไทยป่น 9. เนื้อไก่ ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ โดยมีขั้นตอนการทำที่พิถีพิถัน ทำให้ผลิตภัณฑ์ซุปผง 2 in 1 มีรสชาติอร่อย หอม โดยได้แนวคิดจากการคำนึงถึงผู้บริโภคที่ต้องการรักษาสุขภาพและควบคุณน้ำหนักในปัจจุบัน ที่ไม่มีเวลาในการออกกำลังกายและจำเป็นต้องรักษาเวลา รับประทานง่ายแต่รสชาติยังถูกปาก และยังเป็นเจ้าแรกในจังหวัดพะเยา
1.นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน ได้รับค่าแรงและผลตอบแทนจากการลงทุน
2.เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้
3.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในท้องถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัชชานนท์ มหาวรรณศรีคหกรรม
2นาง นวลสิริ หมั่นไร่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง อรสาพัชร์ โอยามะคหกรรม
4นางสาว ณัฐนันท์ สุกุลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิภาดา ใจบุญทาปวช.
2นาย วิโรจน์ แซ่เล่าปวส.
3นางสาว เทียนษา บัวเทศปวส.
4นางสาว กุลณัฐธิดา ใจคำปวส.
5นางสาว วัชรินทร์ แซ่วื่อปวส.
6นางสาว ฐิติยา เรืองคำปวส.