ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสสมุนไพรไทย (อร่อยเลิศรส)

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้สภาพแวดล้อมต่างๆ ความเครียดที่มากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังหรือการเลือกรับประทานอาหารผู้ประดิษฐ์จึงมีความคิดในการทำผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับสังคม เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพสิ่งที่จำเป็นต่อการทำอาหารคือ เครื่องปรุงรสที่ทำให้รสชาติอาหารอร่อยแต่ปัจจุบันเครื่องปรุงยี่ห้อต่างๆก็มีข้อเสียทำให้ส่งผลด้านสุขภาพตามมา ทางเราจึงใช้ประโยชน์ที่พบนั้น โดยการเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ มีคุณค่าทางอาหาร รสชาติอร่อยมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะของสินค้าที่จำหน่ายคือ ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสสมุนไพรไทย โดยใช้วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ โดยมีขั้นตอนการทำที่พิถีพิถัน ทำให้ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสสมุนไพรไทย มีรสชาติอร่อยหอม โดยได้แนวคิดจากการคำนึงถึงผู้บริโภคที่ต้องการรักษาสุขภาพนั้น โดยการเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่ผ่านการคัดสรรอย่างดี มีคุณค่าทางสารอาหาร รสชาติอร่อย ราคายุติธรรม มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นในด่านความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง มาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการปรุงรสอาหารให้มีรสชาติอร่อยขึ้น
1.นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน ได้รับค่าแรงและผลตอบแทนจากการลงทุน
2.เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้
3.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในท้องถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัชชานนท์ มหาวรรณศรีคหกรรม
2นาง อรสาพัชร์ โอยามะคหกรรม
3นาง นวลสิริ หมั่นไร่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ณัฐนันท์ สุกุลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิภาดา ใจบุญทาปวช.
2นาย วิโรจน์ แซ่เล่าปวส.
3นางสาว เทียนษา บัวเทศปวส.
4นางสาว ฐิติยา เรืองคำปวส.
5นางสาว วัชรินทร์ แซ่วื่อปวส.
6นางสาว กุลณัฐธิดา ใจคำปวส.