ทองพันชั่งประทินผิว (Soft skin White crane flower)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อธิโชค จันทร์แจ้งสามัญ
2นาง ธันยพร ตันติ์ดนัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง เรณู รัศมิทัตสามัญ
4นาง ประทิน โพธิโชติสามัญ
5นาย พรเทพ บรรลือทรัพย์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อมลรดา อ่อนละออปวช.
2นาย ถิรวัฒน์ สมานประชาปวช.
3นางสาว ณปภัช สิทธิธรรมปวช.
4นางสาว เอกนรี เขียนสาร์ปวช.
5นางสาว พัชราภา ตรีมงคลปวช.
6นางสาว นัชริญา ไสยันต์ปวช.
7นางสาว แพทชรี รู้เจนปวช.
8นางสาว ธิรชัย ช่วยสุดปวช.
9นางสาว สุพิชฒาย์ หงส์แก้วปวช.
10นาย พงศธง ยอมีปวส.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ประกอบกับในชุมชุนเกษตรพัฒนาบึงพระยาสุเรนทร์มีการปลูกผลไม้ สมุนไพรพื้นบ้านหลากหลายชนิด เช่นมะพร้าว ทองพันชั่ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการจัดทำผลิตภัณฑ์ประทินผิวจากธรรมชาติ อีกทั้งยังนำไขผึ้งจากรังผึ้งมาเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สามารถตอบโจทย์ และเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชุนฯ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะของทองพันชั่งประทินผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี สกัดจาก
สมุมไพรทองพันชั่ง และลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่่ปลอดภัยสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย ราคาถูกช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และชุมชน
มีประโยชน์ด้านการบำรุงผิว ใช้ภายนอกช่วยลดการแตกลายของผิว ทำให้ผิวซุ่มชื่น บำรุงผิว ด้วยส่วนผสมจากน้ำมะพร้าว ลดอาการคันของเชื้อราด้วยสรรพคุณของสมุนไพร ทองพันชั่ง และปลอดภัยจากสารเคมีด้วยส่วนผสมแท้จากไขผึ้งธรรมชาติ รวมเป็นผลิตภัณฑ์ทองพันชั่งประทินผิว