ไม้สอยอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรภัทร์ ครุฑสังข์สามัญ
2นาย ประชา ธาดาพิสิฐสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อารยา คงสัตย์ปวช.
2นาย ภานุพงษ์ ญาติพิบูลย์ปวส.
3นาย กิตติ สละบดีปวส.
4นาย สุทธิพงษ์ ม่วงคำปวส.
5นางสาว สุวนันท์ ยืนยงปวส.
6นางสาว วรรณิสา เสมทรัพย์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ห่อและเก็บเกี่ยวผลไม้ ที่นำมารายงานการพัฒนา นวัตกรรมนี้สำคัญคือให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนทางด้านวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ภาคปฏิบัติ ซึ่งความเป็นมาของอุปกรณ์ห่อและเก็บเกี่ยวผลไม้ มาจากชาวสวนผลไม้ต้องเสียเวลาในการขึ้นลงต้นไม้หือบันไดเพื่อห่อและเก็บเกี่ยวผลไม้ และส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกับชาวสวน และการห่อและเก็บเกี่ยวผลไม้แบบเก่าของชาวสวนนั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงคิด อุปกรณ์ห่อและเก็บเกี่ยวผลไม้ นี้ขึ้นมาเพื่อให้ชาวสวนผลไม้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำสวนผลไม้ เพื่อลดต้นทุน ลดเวลา และสามารถลดการเกิดอุติเหตุ และลดจำนวนการสูญเสียผลไม้ที่ตกหล่นได้ ทั้งหมดนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.มีความยาวกว่าไม้สอยทั่วไป
2.สามารถเปลี่ยนหัวไม้สอยได้หลายหัวตามลักษณะการใช้งาน
3.ไม้สอยมีความแข็งแรง
1.สามารถเข้าถึงพื้นที่สูงระดับ 5.5 เมตร
2.ใช้สอยผลไม้
3.ใช้ทาสีผนัง เพดาน
4.ใช้เลื่อยกิ่งไม้
5.ใช้ปัดหยากไย่