สีย้อมผ้าจากผลตะบูน

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีทางชีวภาพ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สีย้อมผ้าจากผลตะบูนให้เป็นสินค้าใหม่ในท้องตลาด เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า โดยการนำเข้าสู่ตลาด OTOP คิดค้นปรับปรุงเทคโนโลยีชีวภาพให้มีความเป็นเอกลักษณ์และมีประโยชน์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริโภคในเขตจังหวัดตราด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สีย้อมผ้าจากผลตะบูน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ ผู้บริโภคเป็นเพศชาย จำนวน 18 คน เป็นเพศหญิง 32 คน มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.97 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.80

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การนำเปลือกผลตะบูน มาทำการสกัดเอาสีโดยการทุบให้แตกแล้วนำไปแช่น้ำ ให้ได้สีของเปลือกผลตะบูนแล้วตกตะกอนโดยการแช่ผสมกับปูนขาว นำไปตากแดดแล้วบดให้ละเอียดเป็นผง สามารถเก็บไว้ได้นานและย้อมได้ทุกฤดูตามต้องการ ผ้าที่ย้อมด้วยสีย้อมผ้าจากผลตะบูน ให้สีเหมือนกันกับการย้อมด้วยผลตะบูนสด มีความคงทนติดนานหลังการซักผ้าตามปกติ
1. ได้สีย้อมผ้าจากผลตะบูน
2. เพิ่มมูลค่าให้กับตะบูน ส่งเสริมให้เป็นสินค้า OTOP ได้
3. สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพและสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อุไรวรรณ อุภัยพรมสามัญ
2นางสาว นิภาวรรณ์ ศิริคหกรรม
3นางสาว ปิยะดา หงษ์เจริญคหกรรม
4นางสาว สิริมา ดาราพงษ์สามัญ
5นางสาว สิเรียม พวงกันสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วราภรณ์ กุศลส่งปวช.
2นางสาว วาริพินธุ์ ชัชวิลปวช.
3นาย จิรวัฒน์ สุขสวัสดิ์ปวช.
4นางสาว สาธีนี ห้วงน้ำปวช.
5นางสาว มนัสวี อินต๊ะใจปวช.
6นางสาว ตรียรัตน์ เเบนคำปวช.
7นางสาว ชนิกา หมูนสะหว่างปวช.
8นาย ปฏิภัทร สิทธิถาวรปวช.
9นางสาว อรจิรา รือเรื่องปวช.
10นาย กฤตภูมิ ศิลประสารปวช.