แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ Bamboo leaf styling powder

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จากการศึกษา สูตรแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน คือ สูตรที่ 3 น้ำสกัดขากใบไผ่ (ปริมาณ 300 มิลลิลิตร) สามารถจัดทรงให้แข็งตัว ตามทรงที่ต้องการจัดแต่งสรุปได้ว่าแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ มีประสิทธิภาพในการจัดแต่งทรงผม ได้ทุกแบบ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ Bamboo leaf styling powder เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ จัดแต่งทรงผม เหมาะสำหรับการจัดทรงผมทุกทรง อยู่ทรงได้นาน บำรุงเส้นผม ล้างออกง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ผลิตจากธรรมชาติ และสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้
จัดแต่งทรงผม อยู่ทรงได้นาน บำรุงเส้นผม ล้างออกง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ผลิตจากธรรมชาติ และสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุภาวิณี ถึงเจริญสามัญ
2นางสาว รุ่งนภา ทิพย์สุวรรณสามัญ
3นางสาว สลินดา หลังเศษสามัญ
4นางสาว อรุณี ยาสารสามัญ
5นางสาว วรัญญา พงษ์เตชภณสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรนลิน เหมือนเดชปวช.
2นางสาว พรทิพย์ เกณสาคูปวช.
3นางสาว ณภัทร ผึ้งแดงปวช.
4นางสาว ปาริตตา จันโททัยปวช.
5นางสาว ธราพัชร์ รุ่งสุริยะศิลป์ปวช.
6นางสาว อาทิตยา พร้าวหอมปวช.
7นางสาว แพรวา ปีวรบุตรปวช.
8นางสาว อรวรรณ เขียวตื้ออินทร์ปวช.
9นางสาว พิมพ์ชนก หริ่งฤกษ์ปวช.
10นางสาว เบญจมาศ เปรมโพธิ์ปวช.