อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นลินรัตน์ จันทร์น้อยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จิรวัฒนา แสนขาวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุวิญญา จักรกลจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุพรรณษา พูลศิลป์ปวส.
2นางสาว วันเพ็ญ ท้วมลี้ปวส.
3นางสาว สุนันนีย์ บำรุงจิตร์ปวส.
4นางสาว สิพาขวัญ พิพัฒน์เอกธราปวส.
5นางสาว สมาพร ขันสาครปวส.

ประเภท :

บทคัดย่อ

งานวิจัยการทำน้ำยาขจัดคราบมันมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค้นคว้าสูตรน้ำยาล้างมือไร้สารเคมีที่เหมาะสม ศึกษาส่วนผสมจากธรรมชาติที่สามารถขจัดคราบมันได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างนวัตกรรมน้ำยาล้างมือจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารเคมี ทำการทดลองสูตรต่างๆที่สามารถขจัดครบมันได้อย่างแท้จริง และสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราบมัน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างยนต์ และประชาชนทั่วไป จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบทดลองผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราบน้ำมันเครื่อง และแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับผู้ที่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราบน้ำมันเครื่อง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติแยกตามลักษณะของข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรง ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย 64 คน และเพศหญิง 16 คน สูตรน้ำยาล้างมือไร้สารเคมีที่เหมาะสมสูตรที่ 3 โดยใช้น้ำตำลึงเข้มข้น ว่านหางจระเข้ น้ำด่าง แลมะกรูดแต่ละครั้งเป็นระยะเวลา 10 วินาที ซึ่งสูตร และระยะเวลาดังกล่าวทำให้ได้น้ำยาล้างมือไร้สารเคมีที่เหมาะสมสำหรบนำไปใช้ในการล้างมือ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างมือไร้สารเคมีในแต่ละด้านอยู่ในระดับระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถขจัดคราบน้ำมันเครื่องได้เป็นอย่างดี
1. สามารถผลิตน้ำยาล้างมือขจัดคราบไร้สารเคมีที่ผลิตจากธรรมชาติโดยปราศจากสารเคมีได้
2.สามารถลดอัตราการสะสมของสารเคมีจากน้ำยาล้างมือที่จะไปสะสมในร่างกายของผู้บริโภค
3.สามารถสร้างแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปลูกฝังการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า