Silk Bug Snack

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เพื่อพัฒนาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ดักแด้แผ่นอบกรอบพบว่า ได้สูตรการทำโดยใช้ดักแด้และใบหม่อนเสริมคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีคุณลักษณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญ และมีต้นทุนการผลิตขนมดักแด้กับขนมปลาเส้นในท้องตลาดพบว่า ขนมดักแด้ 1 หน่วย มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าขนมเส้นปลาในท้องตลาด 6.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.35

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับดักแด้และใบหม่อนซึ่งเป็นผลผลิตในท้องถิ่น 2.ลดปัญหาราคาดักแด้ตกต่ำบางฤดูกาล
3.ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพด้วยตนเองได้คุณลักษณะของดักแด้แผ่นที่เก็บไว้ในระยะเวลาและอุณหภูมิต่างกันพบว่าผลิตภัณฑ์ดักแด้แผ่นอบกรอบที่เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิตู้เย็น เป็นระยะเวลา 1 - 3 วัน มีคุณลักษณะ ด้านสี กลิ่น ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ขึ้นรา และมีจุลินทรีย์ 5.9 x 102 CFU/g ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ดักแด้แผ่นอบกรอบนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการ ให้โปรตีนสูง และยังมีส่วนผสมของใบหม่อนที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ โดยเฉพาะแคลเซียมที่สูงเป็นพิเศษ มีสารต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับดักแด้และใบหม่อนซึ่งเป็นผลผลิตในท้องถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปภารัช บุญยืนคหกรรม
2นางสาว ดวงใจ นาชัยทองคหกรรม
3นางสาว จุติพร กลางกัลญาคหกรรม
4นาง นภาพร เหล่าพิชิตสามัญ
5นางสาว วันเพ็ญ พริ้งเพราะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิติศักดิ์ โปร่งจันทึกปวช.
2นาย เจษฎาภรณ์ ดาทองปวช.
3นางสาว ทิพย์สุดา ชมภูศรีปวช.
4นาย อมรเทพ มันทุราชปวช.
5นาย พลรักษ์ ชัยสุวรรณปวช.
6นางสาว นิรสา ผดุงศรีปวช.
7นางสาว ไปรยา จันทรัตน์ปวช.
8นางสาว ชุติการญจน์ ฉัตรเงินปวช.
9นางสาว ชญาดา ยอดเสาดีปวช.
10นาย จีระศักดิ์ มั่นหมายปวช.