สุนทรียภาพจากวัสดุธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จุลจิลา ปัตถะเมฆอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาย ถวิล เดชบุรัมย์ศิลปกรรม
3นาย ฉัตรมงคล ไชยเดือนศิลปกรรม
4นางสาว ไพจิตร ศรีวันทาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วนิดา หอมสมบัติปวช.
2นางสาว มัณฑณา บุญหล้าปวช.
3นาย สราวุธ ยินดีปวช.
4นาย ไพรัตน์ เศษฐาปวช.
5นางสาว สุปรียา แก้วอินทร์ปวส.
6นางสาว พิมรพัฒน์ เพ็งพลปวส.
7นางสาว ณริสสา กิจประชุมปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อออกแบบและพัฒนางานหัตถศิลป์ร่วมสมัยเชิงพาณิชย์ ในรูปของสิ่งประดิษฐ์ สุนทรียภาพจากวัสดุธรรมชาติ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์ สุนทรียภาพจากวัสดุธรรมชาต ดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน 1) การศึกษาเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติ 2) การออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ สุนทรียภาพจากวัสดุธรรมชาติผลการวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ สุนทรียภาพจากวัสดุธรรมชาติ ที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษที่ใช้แล้วอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54)มชาติ 3) การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์สุนทรียภาพจากวัสดุธรรมชาติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ เป็นรูปภาพสวยงาน มีความแตกต่าง 3 รูปคือ สุนทรียภาพคู่รัก สุนทรียภาพมวลบุพชาติ และ สุนทรียภาพแห่งชนบท วัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้ สวยงาม คงทน เก็บไว้ได้นาน ไม่เป็นพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สิ่งประดิษฐ์สุนทรียภาพจากวัสดุธรรมชาติ มีหลากหลายรูปแบบ สามารถนำไปใช้และตกแต่งภายในบ้านและที่สำนักงานทั่วไป สามารถผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ และ เป็นแนวทางหนึ่งในการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ด้านศิลปะ