พัดลมแอร์ DIY รักษ์สุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรวุฒิ สีมีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สุนันท์ ปะวันโนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว นวนจันทร์ สุจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย กิตติพงศ์ มะพันธ์อุตสาหกรรม
5นาย วิษณุ ทาโยธีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อริสรา ปัสสาวะสังปวช.
2นางสาว สุวนัน บุญแต้มปวช.
3นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญปวช.
4นาย วายุ มีไธสงปวช.
5นางสาว ศศิวรรณ บาลศรีปวช.
6นางสาว ศศิวิมล บาลศรีปวช.
7นางสาว วาสนา ภะวะพินิจปวส.
8นางสาว วาสนา จำปาเปาะปวส.
9นางสาว วาสนา กริมรัมย์ปวส.
10นางสาว เกวรินทร์ ภูเฮือนแก้วปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของแผ่นทำความเย็น เทอร์โมอิเล็กทริค คูลเลอร์ ( Thermoelectric Cooler Peltier ) พบว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านการสร้างความร้อนและความเย็นได้ จึงมองว่าจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจำวันได้ เลยนำมาประดิษฐ์เป็นพัดลมแอร์ เพื่อลดปัญหาของพัดลมธรรมดาที่ เมื่ออากาศบริเวณโดยรอบมีความร้อน ก็จะพัดอากาศร้อนมายังผู้คนทำให้ร้อนยิ่งทำให้ร้อนขึน และพัดลมแอร์ในปัจจุบันก็มีขนาดใหญ่พกพาไปยังที่ต่างๆ ไม่สะดวก ดังนั้นจึงได้ประดิษฐ์พัดลมแอร์ DIY รักษ์สุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถทำความเย็นได้เร็ว และประหยัดพลังงาน
ช่วยทำความเย็น ลดอากาศร้อน