อุปกรณ์ช่วยก้าวทีละก้าว

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การฝึกกายภาพบำบัดฝึกหัดเดินพบว่า ผู้ป่วยหัดเดินบนอุปกรณ์ที่มีทางเดินและราวทั้ง2ข้างในพื้นที่ที่ผู้ฝึกการกายภาพได้เตรียมไว้การฝึกกายภาพหลายครั้งที่ผู้ป่วยหมดแรงและล้มลงจากการฝึกโดยที่ผู้ฝึกประคองตัวผู้ป่วยไว้ไม่ทัน อาจจะทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บจากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้าง อุปกรณ์อุปกรณ์ช่วยก้าวทีละก้าว เป็นอุปกรณ์ช่วยกายภาพการฝึกหัดเดินของผู้ป่วยที่ป่วย ออกแบบและสร้างขึ้นมาสามารถเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ราบต่างๆได้โดยไม่จำกัดพื้นที่ และมีชุดพยุงตัวผู้ป่วยไม่ให้ล้มลงในขณะที่ทำการฝึก สามารถพับเก็บได้โดยใช้พื้นที่จัดเก็บน้อย นับได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นสามารถนำมาใช้งานในทางการแพทย์ และช่วยการทำงานของนักกายภาพบำบัด หรือผู้ดูแลผู้ป่วย ทำการกายภาพบำบัดผู้ป่วยได้ง่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการกายภาพผู้ป่วยสำหรับหัดเดิน โครงสร้างของอุปกรณ์วัสดุทำจากสแตนเลส มีล้อสำหรับเคลื่อน 4 ล้อ มีชุดสายพยุงตัวเพื่อรับน้ำหนักผู้ป่วยในการฝึกการกายภาพบำบัด สามารถพับเก็บได้
ใช้ในการกายภาพบำบัดผู้ป่วยในขั้นหัดเดิน
ใช้ในการฝึกหักเดินของเด็กเล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรชัย ลาพิมพ์อุตสาหกรรม
2นาย รวินันท์ บุญเศษอุตสาหกรรม
3นาย ธีรวุฒิ พังคีอุตสาหกรรม
4นาย มนตรี เก่าแสนสามัญ
5นาย บรรจง เหลาทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ประเสริฐ หงษ์สิงห์ทองปวช.
2นาย ปฎิภาณ พันธ์ภักดีปวช.
3นางสาว แก้วกัลยา สัพโสปวช.
4นางสาว วริศราภรณ์ หัสดีปวช.
5นาย วรวุฒิ ดอนวิชาปวส.
6นาย พงศ์สวัสดิ์ อุ้ยปะโคปวส.