ระบบเตือนภัยหมู่บ้านอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รักชนก ใยลีอ่างอุตสาหกรรม
2นาย สมบัติ ฆ้องส่งเสียงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คณิติณ แสงดาวปวช.
2นาย ณัฐกิตติ์ สนเทียนวัตร์ปวช.
3นาย ณัฐสิทธิ์ องค์เจริญปวช.
4นาย ธัชพล คงสมจิตต์ปวช.
5นางสาว นิชาภา ฝ่าพิมายปวช.
6นาย พุฒิพงศ์ พงศ์เสรีวัฒน์ปวช.
7นางสาว วริณธร เจ้ยทองศรีปวช.
8นาย ศิวกร พลอยแหวนปวช.
9นาย สินชัย พร้อมจรรยาปวช.
10นาย รัชเดช วรวงศ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันความปลอดภัยภายในหมู่บ้านที่เราอยู่นั้น มักมีความเสี่ยงต่างๆมากมาย อาทิ การโจรกรรม การเกิดอัคคีภัย ความเสียหายที่เกิดจากธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงสร้างระบบเตือนภัยที่ชื่อว่า ระบบเตือนภัยหมู่บา้นอัจฉริยะ (Smart Village) ที่สามารถเตือนภัยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวก ผ่าน Mobile Application และป้องกันการเกิดเหตุต่างๆ และช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันต่างๆได้ โดยสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนอุปกรณ์หรือภัยต่างๆ ที่อาจเกิดเหตุได้ผ่าน Line Application (Line Notify and Line BOT)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบเตือนภัยอัตโนมัติมีความสามารถในการรับรู้ภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในแบบจำลองหมู่บ้าน จากนั้นจะทำการแจ้งเตือนไปยัง Line application ของเจ้าของบ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านเดียวกัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบ้านอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบค่าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านผ่าน line application เช่น การตรวจจับควัน แก๊ส เปลวไฟ ความชื้นในดิน ความเร็วลม อุณหภูมิ ระดับน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ในบ้านได้ เช่น กลอนประตู ประตูบ้าน ประตูรั้ว ไฟในบ้าน สั่งเปิด-ปิดน้ำ ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสบายใจของสมาชิกในหมู่บ้าน
2.เพื่อลดการสูญเสียทรัพย์สินที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในบ้าน
3.เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่สมาชิกในหมู่บ้าน