อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และลดเวลาการเคลื่อนย้ายให้น้อยที่สุด อาจจะต้องใช้ คน 2-3 คนในการเคลื่อนย้าย ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการบาดเจ็บอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้สูงอายุจึงสิ่งจำเป็นอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ของผู้ป่วยและผู้ดูแล ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นและออกแบบอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอนกประสงค์ขึ้น เพื่อสามารถช่วยเหลื่อผู้ป่วยและผู้ดูแลได้ ในการใช้ชีวิติประจำวัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงสร้างของอุปกรณ์ ทำด้วยเหล็กสแตนเลส เบอร์ 304 ป้องการเกิดสนิม ทำความสะอาดง่าย สามารถนำผู้ป่วยลงและขึ้นจากรถยนต์ได้โยผู้ป่วยไม่ได้รับบาดเจ็บ โดยไม่ต้องใช้คนจำนวนมาก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ไปใช้
1. ใช้เป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยผู้ป่วยไม่ได้รับบาดเจ็บ
2. ผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้สะดวกรวดเร็ว
3. เป็นอุปกรณ์ช่วยการฟื้นฟู สภาพจิตใจของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ เมื่อได้ออกไปข้างนอก และฟื้นฟูสมรรถนะของร่างกาย
4. ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อของจากต่างประเทศ
5. สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย รอยศรีอุตสาหกรรม
2นาย กฤษฎา ขาวภาอุตสาหกรรม
3นาย ฉัตรมงคล ผาพญาเรืองอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. หญิง นันทนา สายหยุดสามัญ
5นาย ทรงศักดิ์ ปั้นดาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนัท มูลจันทร์ปวช.
2นางสาว วิไล ฝ่ายเทศปวช.
3นางสาว เอื้อมพร เดชเถรปวช.
4นางสาว อริสา โมนาติปวช.
5นาย ปิยวัฒน์ คูณเยืองปวช.
6นาย นิธิพงษ์ ลือโสภาปวส.
7นางสาว อาทิตยา คำมณีจันทร์ปวส.
8นางสาว อารียา เจียไธสงปวส.
9นางสาว อารยา สายหล้าปวส.
10นางสาว ศิริวัลภา ไชยอินศูนย์ปวส.