อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้สูงอายุ

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้สูงอายุ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินของผู้สูงอายุและสามารถผ่อนแรงในการเดิน ทำให้ผู้สูงอายุเดินได้ด้วยตนเอง สามารถกายภาพบำบัดร่างกายให้ผู้สูงอายุช่วยและลดภาระให้กับผู้ดูแลได้ตัวอุปกรณ์ยังสามารถปรับระดับได้ตามความสูงต่ำของผู้ป่วยแต่ละคนได้ มีขนาดเล็กลงเคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวก มีน้ำหนักเบา มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ในการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินผ่อนแรงผู้สูงอายุ มีระบบควบคุมด้วยไมรโครคอนโทรเลอร์
1.ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินของผู้สูงอายุ
2.เป็นอุปกรณ์ช่วยการฟื้นฟู และบำบัดของผู้สูงอายุ
3.เป็นทางเลือกให้กับผู้สูงอายุ นำอุปกรณ์ไปใช้ในการช่วยเดินและทำกิจกรรมบำบัด
4.สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย รอยศรีอุตสาหกรรม
2ดร. ธิปดิ์ ภาสว่างผู้บริหาร
3นางสาว พัชราพา มูลถวิลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว ชโลธร ทิพย์ธรรมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย นนทกร โตพิทักษ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อานนท์ ลาหนองแคนปวช.
2นาย วรพล แก้วจุมพลปวช.
3นางสาว อริสา โมนาติปวช.
4นาย ธนพล พาชัยปวช.
5นางสาว วิรากานต์ แสนกล้าปวช.
6นางสาว เกศรินทร์ อ้วนสาปวส.
7นางสาว มาวลี ชาชำนาญปวส.
8นาย นิธิพงษ์ ลือโสภาปวส.
9นาย อภิสิทธิ์ พลตื้อปวส.
10นาย วิระพงษ์ ยอดยาดีปวส.