ผงปรุงรสคลีน เพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อผลิตผงปรุงรสคลีน เพื่อสุขภาพ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผงปรุงรสคลีน กลุ่มตัวอย่างคือ ครู และเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสคลีน เพื่อสุขภาพ พบว่ารสชาติมีความกลมกล่อม มีกลิ่นหอมไม่ฉุนจนเกินไป ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีเนื้อสัมผัสที่ข้นกำลังพอดี ผลการประเมินความถึงพอใจ ปรากฏว่าความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ผลิตจากเนื้อหมู เนื้อไก่ และวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่มีส่วนประกอบของผงชูรส หรือสารปรุงแต่งใดๆ
รสชาติมีความกลมกล่อม มีกลิ่นหอมไม่ฉุนจนเกินไป ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีเนื้อสัมผัสที่ข้นกำลังพอดี
สะดวกในการทำอาหารให้มีรสถูกปาก และยังสามารถใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายประเภท เช่น เป็นส่วนผสมในน้ำซุป ใช้หมักเนื้อสัตว์ หรือใส่ลงในอาหารผัด หรือต้มต่างๆ ซึ่งผู้ป่วย หรือผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพสามารถใช้ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พิมพ์ยุภา ชนะอัยยรัชต์สามัญ
2นาง สุกัญญา บำรุงสามัญ
3นาย กิตติ์โภคิน ธนยศจินดารัชต์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ศิรินภา เนตรรัตน์สามัญ
5นางสาว เฟื่องฟ้า แก้วกล้าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว บุษกร ชัยสุวรรณ์ปวส.
2นางสาว ศุภลักษณ์ อะรัญปวส.
3นางสาว นฤมล บุญพรหมอ่อนปวส.
4นางสาว วิภา ศิริบุญปวส.
5นาย สัณหณัฐ เจียรัมย์ปวส.