ช็อกชายา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ศุภกาญจน์ เลาหไพศาลสามัญ
2นาง ภควดี พื้นทอง-
3นางสาว นฤดี โพธิ์พยัคฆ์สามัญ
4Mr. Marc Alfer Sevillaสามัญ
5นาย อุกฤษฏ์ อะมุตะคุสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ญาณพล ทัพฤทธิ์ปวช.
2นางสาว ยลญา เฝือสูงเนินปวช.
3นาย ภูริชกรณ์ อันประเสริฐปวช.
4นางสาว ธิรารัตน์ โหลยาปวช.
5นาย อาทิตย์ เฉียงใต้ปวช.
6นางสาว วิภาดา ภู่นอกปวส.
7นางสาว รุ้งตะวัน เชี่ยววานิชปวส.
8นางสาว กฤษณา วงษ์ศรีเผือกปวส.
9นาย พีรพล บุตร์แดงปวส.
10นางสาว ธิติสุดา คำบุตรดีปวส.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ช็อกชายาเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานจุดเด่นของช็อกโกเลต โกโก้และผักไชยาเข้าด้วยกัน จึงเป็นขนมที่มีปริมาณแคลเซียมและโปรตีนสูง เหมาะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยรุ่นที่นิยมรับประทานช็อกโกเลต โกโก้ แต่ไม่ชอบรับประทานผัก และกลุ่มคนที่รักสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกระดูก โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาสูตรบราวนี่ให้เป็นสูตรบราวนี่ที่มีส่วนผสมของช็อกโกเลต โกโก้และผักไชยาที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อช็อกชายา ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค จำนวน 100 คน พบว่า ช็อกชายาได้รับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 8.5 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยว่าช็อกชายาเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช็อกชายาใช้รับประทานเป็นขนมหวานหรือรับประทานคู่กับชาและกาแฟเพราะเป็นขนมที่มีปริมาณแคลเซียมและโปรตีนสูง
เหมาะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยรุ่นที่นิยมรับประทานช็อกโกเลต โกโก้ แต่ไม่ชอบรับประทานผัก และกลุ่มคนที่รักสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกระดูก