พาสต้าอ่อมแซ่บ

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

พาสต้าอ่อมแซ่บ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐานของพาสต้าอ่อมแซ่บ ศึกษาปริมาณของน้ำใบอ่อมแซ่บที่เหมาะสมในการทำเส้นพาสต้า และเพื่อหาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อพาสต้าอ่อมแซ่บ ทดสอบความพึงพอใจของผู้ทดลองรับประทานพาสต้าอ่อมแซ่บโดยใช้แจกแบบสอบถาม ผู้ชิมประเมินในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม จำนวน 30 คน ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ทดลองรับประทานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีระดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้ ด้านคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านราคามีค่าเฉลี่ย 4.17 และด้านประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 4 ผู้ชิมให้การยอมรับที่ปริมาณน้ำใบอ่อมแซ่บ 25 มิลลิลิตร ดังนั้นควรพัฒนาพาสต้าอ่อมแซ่บโดยเปลี่ยนเป็นเส้นชนิดอื่นๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เส้นเป็นสีเขียว มีกลิ่นหอมของใบอ่อมแซ่บ เมื่อนำเส้นไปต้มจะมีความเหนียวนุ่ม
1.ได้ผลิตภัณฑ์อาหารพาสต้าอ่อมแซ่บที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย
2.ได้นำสมุนไพรท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารเส้นพาสต้า
3.ได้นำผักอ่อมแซ่บที่มีมากในท้องถิ่นมาพัฒนาสูตรเส้นพาสต้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พัณณิตา ศิลากุลคหกรรม
2นางสาว อาริยา นิยมชาติคหกรรม
3นาง บัวตอง กระจายศรีคหกรรม
4นางสาว อรชร ทองมูลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ลัดดาวัลย์ ขุมเงินปวช.
2นางสาว สริยากร อาจสุนทรปวช.
3นางสาว สุธิษา สุบินนามปวช.
4นางสาว สุดารัตน์ สุขแสวงปวช.
5นาย ณัฐภัทร สายเสมาปวช.
6นางสาว ปาริชาติ ยิ่งมีมาปวช.
7นางสาว กนกพร ใจหมายดีปวช.
8นางสาว วรรณฤดี สมยาทวีปวช.