อุปกรณ์เตือนเข้าเกียร์ถอย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไพฑูรย์ เสียงสูงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปกรณ์ หอมสุวรรณ์ปวช.
2นาย ภัทรยศ น้อยคำภาปวช.

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันจะพบว่าตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ตามวิทยุโทรทัศน์มีข่าวเรื่องอุบัติเหตุการเข้าเกียร์ผิด ทำให้เกิดความสูญเสียซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นการเข้าเกียร์ถอยหลังโดยไม่ได้ตั้งใจรวมถึงความเผลอเรอของผู้ขับขี่ คณะผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญสร้างอุปกรณ์เตือนลืมเข้าเกียร์ถอยเตือนภายในห้องโดยสารในขณะที่เกียร์อยู่ตำแหน่งเกียร์ถอย เพื่อช่วยเตือนและป้องกันลดความสูญเสียเพิ่มความระมัดระวังให้กับผู้ขับขี่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีเสียงเตือนเฉพาะตำแหน่งเกียร์ถอยเกิดขึ้นภายในรถยนต์
มีเสียงอุปกรณ์เตือนลืมขณะเข้าเกียร์ถอยภายในรถยนต์
ช่วยป้องกันการลืมอันเนื่องมาจาก ความประมาทเผลอพลาดพลั้งขาดสติ
ช่วยลดอุบติเหตุที่เกิดจากการเข้าเกียร์ผิด