ซุปชายามอน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ศุภกาญจน์ เลาหไพศาลสามัญ
2นาย อุกฤษฏ์ อะมุตะคุสามัญ
3นางสาว นฤดี โพธิ์พยัคฆ์สามัญ
4นาง ภควดี พื้นทองสามัญ
5Mr. Marc Alfer Sevillaสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทัยลีน คมขำปวช.
2นาย พสธร ตลาภาปวช.
3นาย กฤษกร แก้วรังษีปวช.
4นางสาว สุภัสสร รอดรัตน์ปวช.
5นางสาว วิริญช์ สอนตาปวช.
6นางสาว นภัสวรรณ ทองอุทัยปวช.
7นางสาว ชนการต์ นาวารีปวช.
8นางสาว ธนัชพร พฤกษาสวยปวช.
9นาย ธนาพล สวัสดิรักษ์ปวช.
10นางสาว ชญานิศ ปฏินันทกุลปวช.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ซุปชายามอนเป็นนวัตกรรมที่นำจุดเด่นของผักไชยาที่มีคุณสมบัติเหมือนผงชูรสมาใช้ โดยผสมผสานระหว่างผักไชยาบดละเอียดที่ผ่านการทำสะอาดและอบแห้งแล้ว และเครื่องเทศชนิดต่างๆ รวมถึงเนื้อปลาแซลมอน ให้เป็นผงปรุงรสที่มีปริมาณคุณค่าทางอาหารสูงและช่วยให้อาหารรสชาติดีขึ้น เหมาะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ชอบรับประทานผัก และกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาสูตรซุปชายามอนให้เป็นผงปรุงรสที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อซุปชายามอน ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค จำนวน 100 คน พบว่า ซุปชายามอนได้รับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 8.5 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยว่าซุปชายามอนเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ซุปชายามอนใช้สำหรับปรุงรสอาหารและเสริมคุณค่าทางอาหารให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เป็นผงปรุงรสในการประกอบอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต้ม ผัด แกง ทอด หรือปิ้งย่าง สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายและนำไปประกอบอาชีพได้
ซุปชายามอน เหมาะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ชอบรับประทานผัก และกลุ่มคนรักสุขภาพ เนื่องจากผักไชยาที่เป็นส่วนประกอบนั้นเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะแคลเซียมและโปรตีน