ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การใช้สมุนไพรไทยมาสกัดเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ในการป้องกันกำจดแมลงศัตรูพืช เป็นวิธีการหนึ่งที่สอนให้เกษตรให้ลดการพึ่งพาการใช้สารเคมี และจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ที่สำคัญยังเป็นการคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศน์อีกทางหนึ่งด้วย การทำยาฆ่าแมลงศัตรูพืชเป็นการนำเอาสมุนไพรรสต่างๆ มาต้มเพื่อสกัดเอาสารที่เป็นพิษกับแมลง มาใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชทุกชนิด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ทำให้จำนวนแมลงศัตรูพืชลดลง พืชสามารถการเจริญเติบโตได้ดี เพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้สูงขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ช่วยป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ทำให้จำนวนแมลงศัตรูพืชลดลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธนพร แสนบุตรเกษตรกรรม
2ว่าที่ ร.ต. เสาร์ทอง แสนบุตรเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิยะดา อรรคฮาดศรีปวช.
2นางสาว รัชฎาพร เหมกุลปวช.
3นางสาว อารียา ชาลีปวช.
4นางสาว ศศิกาญจน์ มาตย์แก้วปวช.
5นางสาว ปานระพี ปะธิปะปวช.
6นางสาว พีรยา ชื่นนอกปวช.
7นางสาว อาทิตย์ตญา ภูแม่น้ำปวช.