อุปกรณ์ใส่งู

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ใส่งูประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือหน่วยกู้ภัยหรือคนที่ไปจับกระสอบใส่งู เพราะบางทีการไปจับกระสอบเพื่อจับงูใส่ อาจเกิดอันตรายต่อผู้จับกระสอบ ทางผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นถุงใส่งูขึ้นมาเพื่อช่วยในการจับงู และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ช่วยจับงู

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ใส่งู โดยสามารถนำงูใส่อุปกรณ์ใส่งูได้เลยและมีที่ปิดที่มิดชิดกันงูออกมา
เมื่อจับงูใส่อุปกรณ์ใส่งูแล้ว บีบที่ด้ามจับงูๆก็จะออกมาไม่ได้ มัดที่ถุงผ้ารูดซิปออกจากด้ามใส่งู จากนั้นนำงูไปปล่อย ช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการจับงู

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมภพ จันทร์ห่วงอุตสาหกรรม
2นางสาว แก้วกาญจน์ พงศ์ศิริพัฒน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นาง จารุเนตร แพงศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ไกรสุวิทย์ บุตรเตอุตสาหกรรม
5นาย ธานี ศิริมงคลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เก่งกล้า แก้วศิริปวช.
2นาย บุญชนะ ราชาปวช.
3นาย พิพัฒน์ ศรีภูมิปวช.
4นาย เจษฎา เนียมสัมฤทธิ์ปวช.