สมาร์ทโฮม (Smart Home)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัชชานนท์ พิกุลสดอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. สิงห์ กิ่งมาลาอุตสาหกรรม
3นาย ศักดิ์สิทธิ์ บัวเงินอุตสาหกรรม
4นางสาว วลัย โพธิ์ทองอุตสาหกรรม
5นางสาว สุชาวลี ศรีศรยุทธเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จารุวรรณ ดันนอกปวช.
2นางสาว อินทิรา ศรีผงปวช.
3นาย สาทิตย์ ช้อนนอกปวช.
4นางสาว เจนจิรา บุญธรรมปวช.
5นาย ปัญญา กรวยทองปวช.
6นาย อัษฎาวุฒิ เหมาะดีปวช.
7นาย พีระพัฒน์ จันแดงปวช.
8นาย อรรถชัย ชาวน้ำปาดปวช.
9นาย สุรวุฒิ ราชเจริญปวช.
10นาย จตุพล ทรงรัมย์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

จากการที่สังคมในปัจจุบันแต่ละครอบครัวจำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำภารกิจต่างๆ บางครั้งต้องทิ้งบ้านเป็นเวลานานๆ ยิ่งเศรษฐกิจในทุกวันนี้จำเป็นต้องประหยัดในหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟที่นับวันจะสูงขึ้นบางวันเร่งรีบ เปิดน้ำเปิดไฟทิ้งไว้ไม่มีคนดูแลจึงมีความคิดที่จะสร้าง สมาร์ทโฮมขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลบ้านซึ่งใช้โทรศัพท์แบบ smart phone โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นและเซ็นเซอร์อุณหภูมิควบคุมการรดน้ำต้นไม้ได้และสามารถควบคุมการ เปิด-ปิด หลอดไฟภายในบ้านได้โดยแสดงค่าอุณหภูมิความชื้นที่โทรศัพท์ของเรา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เพื่อออกแบบและสร้างสมาร์ทโฮมที่ใช้งานได้ เพื่อศึกษาพัฒนาการเขียนโปรแกรมสั่งงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่านระบบไร้สาย (Wi-Fi) และเพื่อหาความพึงพอใจและประสิทธิภาพของสมาร์ทโฮม
1. ได้สมาร์ทโฮมที่ใช้งานได้จริง
2. ได้เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นและอุณหภูมิเพื่อสั่งงานรดน้ำต้นไม้
3. สามารถควบคุม เปิด-ปิดระบบหลอดไฟผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้