ระบบจัดการเกียรติบัตรด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิชญะ พรมลาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ประจิตร์ เลขตะระโกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาง บังอร เลขตะระโกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย กรรัก พร้อมจะบกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว สุวนันท์ กอศรีรมย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรเกียรติ สุนทราวิรัตน์ปวช.
2นาย นพรัตน์ คำโกแก้วปวช.
3นาย สุทธิพงษ์ เหล่าเรืองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเลย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การจัดการอบรม การประชุม การแข่งขัน หรือประกวดต่าง ๆ ต้องมีการจัดทำเกียรติบัตรเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งเป็นหลักฐานในการแสดงผลการแข่งขันหรือการประกวด ซึ่งข้อมูลที่ปรากฎในเกียรติบัตรนั้นมีความละเอียดอ่อน ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง แต่ในกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก มีความยุ่งยาก ล่าช้า ในการจัดทำเกียรบัตร รวมทั้งผิดพลาดได้ง่าย ผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำระบบจัดการเกียรติบัตรที่มีลักษณะเป็นเว็บแอพพลิเคชัน รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) สำหรับป้องกันการปลอมแปลงเกียรติบัตรที่พิมพ์ออกจากระบบขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบจัดการใบประกาศนียบัตรด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เป็นระบบที่สามารถออกใบประกาศนียบัตร ทั้งการอบรม การแข่งขัน และการประกวดต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยมีผู้ใช้ 3 ระดับได้แก่ ผู้เข้าแข่งขันหรือผู้เข้าอบรม ผู้จัดการแข่งขันหรือจัดการอบรม และผู้ดูแลระบบ โดยผู้จัดการแข่งขันต้องสร้างรายการกิจกรรมในระบบเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เมื่อทำการแข่งขันหรืออบรมเสร็จสิ้นผู้จัดการแข่งขันจะทำการกำหนดประเภทเกียรติบัตร เลือกพื้นหลัง และกำหนดรางวัล ผู้เข้าแข่งขันจึงจะสามารถพิมพ์เกียรติบัตรออกจากระบบได้ นอกจากนี้ระบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อตรวจสอบ และป้องกันการปลอมแปลงใบประกาศนียบัตรที่จัดพิมพ์ออกจากระบบด้วย
สามารถจัดการข้อมูลสำหรับพิมพ์เกียรติบัตรการอบรม การประกวด หรือการแข่งขันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แก้ไขข้อมูลได้ง่ายและป้องกันการปลอมแปลงเกียรติบัตรได้