อุปกรณ์ช่วยให้ไก่สุกเร็ว

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ผลของการศึกษา เพื่อการทดสอบหาประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์ช่วยให้ไก่สุกเร็ว เมื่อใส่อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาลงในหม้อ แล้วนำไก่เข้าเสียบบนท่อปล่อยไอน้ำ จะทำให้ไอน้ำพุ่งเข้าไปในท้องไก่จะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีไก่จะสุก จึงทำให้ใช้พลังงานน้อย ซึ่งการต้มไก่แบบปกติทั่วไปต้องใช้เวลาประมาณ 50 นาที ถึง 1 ชั่วโมงถึงจะสุก ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าอุปกรณ์ช่วยให้ไก่สุกเร็วสามารถนำไปใช้ต้มไก่ได้สุกเร็วกว่าการต้มไก่แบบทั่วไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การต้มไก่สุกเร็วขึ้น โดยใช้หลักการนำเอาไอน้ำ ให้เข้าไปในท้องไก่ เพื่อให้ไก่สุกจากด้านในสู่ด้านนอก จะทำให้ประหยัดเวลาในการต้ม และประหยัดพลังาน
ใช้ในการช่วยให้การต้มไก่สุกเร็ว และไก่มีผิวที่สวยงาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิพัฒน์ บุญฉิมอุตสาหกรรม
2นาย นิรุตติ์ พัฒนศิโรจน์อุตสาหกรรม
3นาย สันทัต ก๊กเฮงอุตสาหกรรม
4นาย อภิสิทธิ์ ก๊กลิ้มอุตสาหกรรม
5นาย กีรติ มาซอรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดนุพร สินกระสังปวส.
2นาย ศรัณย์ อุ่นแก้วปวส.
3นางสาว เกษรินทร์ กรเกษมปวส.
4นางสาว นฤมล อัศวภูมิปวส.
5นาย นันทวัฒน์ โกกุยปวส.
6นาย กฤษณะ นามมาลาปวส.