ใบพลูเจลล้างมือ

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการผลิตใบพลูเจลล้างมือในท้องถิ่น เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคอันเนื่องมาจากเชื้อโรคที่แพร่ผ่านการสัมผัสและ เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามต่อใบพลูเจลล้างมือ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม 4.76 มากที่สุด พบว่า ความพึงพอใจ มากที่สุด คือ ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากใบพลูเจลล้างมือ 4.88 และกิจกรรมที่จัดให้การดำเนินงานได้ดี เป็นอันดับถัดมา คือ ความเหมาะสมด้านความสะอาดปลอดภัย 4.87 ความเหมาะสมในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ 4.86 ความเหมาะสมของการนำใบพลูเจลล้างมือ 4.84 ความเหมาะสมด้านราคา 4.80 ความเหมาะสมในเชิงธุรกิจจำหน่าย 4.52 และ ความเหมาะสมด้านสีสันสดใส สวยงาม 4.50

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรคได้ดีที่ทำมาจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและยังสามารถนำมาเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดได้
1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสารสกัดใบพลู
2. เป็นแนวทางในการนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์.
3. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
4. เป็นแนวทางให้มีการศึกษาวิจัยและปรับปรุงเจลล้างมือให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นในอนาคต
5. สามารถทำความสะอาดเชื้อโรคที่มีอยู่บนมือได้
6. ทำให้ได้เรียนรู้กรรมวิธีในการทำเจลล้างมือจากใบพลู

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัญฐณา เชื้อเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สายฝน เชื้อเมืองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิรินันท์ ชิณแสนปวส.
2นางสาว อรวี ชนะชัยปวส.
3นางสาว ปัทมา ปัญญาทองปวส.
4นางสาว มณีวรรณ สิงห์หลงปวส.