กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด (9 Gaba Rice & Filet Tule)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นลินี ดมหอมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อารีย์ พินิตธรรมนาถพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง นภาพร วงค์นาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ขวัญศมน รัฐสมุทรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว วันเพ็ญ พริ้งเพราะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นิรมล บรรลือทรัพย์ปวช.
2นางสาว อภัสรา บรรลือทรัพย์ปวช.
3นางสาว คริษฐา โอษฐงามปวช.
4นางสาว ธิดารัตน์ ชโลธรปวช.
5นางสาว ศศิกานต์ ยอดชลูดปวช.
6นางสาว ปรินทร จันดาวรรณปวช.
7นางสาว วีรยา สุขล้อมปวช.
8นางสาว จันธิรา จันนุบินปวช.
9นางสาว พิมพ์วิภา สุขสกุลเบญจมาศปวช.
10นางสาว จณิตสตาร์ ปิยศิริพงษ์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผู้ผลิตชอบทานขนมทูเลจึงประยุกต์หน้าขนมด้วยการตกแต่งเป็นหน้ากระฉีกปลาเสริมสารอาหารจากข้าวกล้องงอก 9 ชนิด และเพิ่มสมุนไพรให้ถูกปากผู้บริโภคมากขึ้น จากการวิจัยพบว่า สามารถทำกระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด ได้ตามสูตรจากอินเตอร์เน็ตมีคุณลักษณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญ ใช้ปลาทูน่าในน้ำแร่แทนปลาซาบะได้ร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญทุกด้าน ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในท้องตลาด อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านรสชาติ สี กลิ่น และเนื้อสัมผัส สามารถเก็บในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิตู้เย็น เป็นระยะเวลา 20 วัน และ 30 วัน ซึ่งรสชาติ สี กลิ่น ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่ขึ้นรา และมีต้นทุนต่อชิ้นถูกกว่าผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่นที่เสริมสารอาหารในท้องตลาด ร้อยละ 40.00

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์กระฉีกปลาแผ่นเสริมข้าวกล้องงอก 9 ชนิด ผลิตขึ้นจากการประยุกต์หน้าขนมทูเล มีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมบาง ตกแต่งหน้าด้วยกระฉีกที่ทำจากมะพร้าวขูดผสมกับเนื้อปลาทูน่าในน้ำแร่ ซึ่งมี 3 รส ได้แก่ เค็มวนิลา, เค็มกระเทียมพริกไทย และหวานวนิลา เป็นอาหารสำหรับทานเล่น สามารถทานได้ทุกเพศ และทุกวัย
มีคุณค่าทางโภชนาการ จากสารกาบาจากข้าวกล้องงอก 9 ชนิด โปรตีนและ DHA จากปลาทูน่า และสมุทนไพรไทย