อุปกรณ์ช่วยเก็บพริก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติศักดิ์ ผิวผุยอุตสาหกรรม
2นางสาว อภิญญา จันทวฤทธิ์คหกรรม
3นาง ปิยนาถ อุตราคหกรรม
4นาย ชินกฤต ตะภาอุตสาหกรรม
5นาย อนุวัฒน์ มาตมุงคุณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิศักดิ์ ศรีสมภารปวส.
2นาย เอกรัตน์ บาลลาปวส.
3นาย อภิสิทธิ เหล่าบุรมย์ปวส.
4นาย ทวีศักดิ์ ศรีพาบุญปวส.
5นาย จักรกฤษ สุุยะศักดิ์ปวส.
6นาย ชัยวัฒน์ ถามูลเลศปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน อาชีพเกษตรกรรมถือว่า เป็น อาชีพเศรษฐกิจของประเทศไทย และสร้างรายได้อันดับ 2 รองลงมาจากอาชีพทางด้วยอุตสาหกรรม เช่น อาชีพปลูกพริกขาย จรึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ เพราะเป็นที่นิยม ในรสชาติที่เผ็ด แต่การเก็บพริกจากต้น ต้องเก็บที่ละเมล็ดใส่ถุง หรือ ตะกร้า ซึ่งเป็นอุปสรรค์ ทางด้านเวลา และปริมาณ พริกที่เก็บได้ และเสี่ยงจากการทำให้ยอดปลายของต้นพริกหัก และเกิดอาการแสบเมื่อสัมผัสกับอีกด้วย ผู้คิดค้นจึงประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยเก็บพริก ขึ้นมาใช้ เพื่อให้การเก็บพริกง่ายขึ้น ประหยัดเวลาในการเก็บพริก ลดปัญหายอดของต้นพริกหัก ลดการสัมผัสกับเมล็ดของพริกซึ่งทำให้เกิดอาการแสบคัน และ หลังจากเก็บพริกแล้ว พริกจะไปเก็บร่วมกันที่กระเป๋าด้านหลัง จึงลดภาระในการถือตะกร้า และผู้คิดค้นประดิษฐ์ หวังว่าจะนำความคิดนี้ต่อยอดในเชิงธุรกิจไปใช้ประโยชน์ต่อๆไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- อุปกรณ์ช่วยเก็บพริกมีความสะดวกและปลอดภัย
- เพื่อเก็บพริกได้รวดเร็ว ไม่ทำให้ยอดพริกหัก
- ลดการสัมผัสพริก เพื่อป้องกันการเกิดอาการแสบ
- ลดภาระในการถึอตะกร้า หรือถุงเก็บพริก เป็นเวลานาน ทำให้ส่งผลต่ออาการปวดแขนได้
- เป็นอุปกรณ์ช่วยเก็บพริก ที่มีความสะดวกปลอดภัย ลดปัญหายอดพริกหัก ลดปัญหาการสัผัสแม็ดของพริกซึ่งทำให้เกิดอาการแสบคัน และลดภาระการถือตะกร้าเวลานานอาจทำให้ปวดแขนได้