ปุ๋ยน้ำหมักมูลสัตว์สำหรับการปลูกผักไร้ดิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาทิตย์ การะเกษอุตสาหกรรม
2นางสาว บัวใส ศรไชยอุตสาหกรรม
3นาง สุพรรษา วิลามาศอุตสาหกรรม
4นางสาว เสาวลักษณ์ สมศรีอุตสาหกรรม
5ร.ต.ต.หญิง ปาริชาด ขันบุตรศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัชพล พวงศรีปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ เชื้อหลงปวช.
3นางสาว เกษศิริ พิมพ์ศรีปวช.
4นาย ณรงค์ศักดิ์ ดวงแก้วปวช.
5นางสาว โสภิดา โชคชัยปวช.
6นาย ศรราม สุพิศปวช.
7นางสาว นงนุช อภิบาลปวช.
8นางสาว นิธิดา โคตรดงปวส.
9นางสาว เมธาวี บุญเนตรปวส.
10นางสาว จิรนันท์ บุญเพิ่มปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การปลูกผักไร้ดินในปัจจุบันยังใช้ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนสำหรับเป็นธาตุอาหารหลักของพืชผู้จัดทำจึงคิดทำปุ๋ยน้ำหมักมูลสัตว์ที่ไม่มีสารเคมีและฮอร์โมนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในการปลูกผักไร้ดินโดยศึกษาการทำปุ๋ยน้ำหมักมูลสัตว์ด้วยวิธีที่หลากหลายใช้วัตถุดิบที่ได้จากฟาร์มของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีเน้นวิธีปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการหมักการกำจัดศัตรูพืชจะใช้พืชจากธรรมชาติปุ๋ยน้ำหมักมูลสัตว์จะปลอดภัยในเรื่องการใช้สารเคมีและฮอร์โมนแล้วยังได้ผลิตภัณฑ์ผักไร้ดินที่ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้อย่างสบายใจไร้สารตกค้าง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติที่เกิดจากมูลสัตว์ปราศจากสารเคมีและฮอร์โมนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคใช้สำหรับปลูกพืชไร้ดินทุกชนิดมีประสิทธิภาพสูงและมีธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์สำหรับพืช
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำหมักมูลสัตว์ปลอดภัยในเรื่องการใช้สารเคมี มีคุณภาพสูงเหมาะกับปลูกพืชไร้ดินและพืชทุกชนิดราคาถูกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาทดแทนปุ๋ยเคมีเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปสอนอาชีพแก่ชุมชนและชุมชนสามารถจัดทำเป็นรายได้เลี้ยงตนเองและปุ๋ยน้ำหมักมูลสัตว์สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้