รฤกสาสนศิลป์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อออกแบบและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์รฤกสานศิลป์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์รฤกสานศิลป์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 30 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย ดำเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ตอนที่ 1 การออกแบบและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์รฤกสานศิลป์ และตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์รฤกสานศิลป์ ผลการวิจัย พบว่า ตอนที่ 1 สามารถนำปีกแมลงทับมาประดับผลิตภัณฑ์รฤกสานศิลป์ได้ และตอนที่ 2 ผลิตภัณฑ์รฤกสานศิลป์ ได้รับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ : ผลิตภัณฑ์รฤกสานศิลป์ เป็นกรอบรูปไม้ที่ประดิษฐ์โดยการสานด้วยไม้ไผ่ แล้วใช้วิธีการสานปีกแมลงทับมาประดับกับงานสาน ใช้ประโยชน์สำหรับการประดับตกแต่ง หรือมอบให้กับบุคคลสำคัญ และเป็นของที่ระลึกในโอกาสพิเศษต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยและสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทย นอกจากมีความสวยงามและมีคุณค่าแล้ว ยังเกิดประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้
ประโยชน์ : 1. เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของการจักสานไม้ไผ่
2. เป็นการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยที่นำวิธีการประดับปีกแมลงทับมาประดับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
3. เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรมต่อไปได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัตน์ชตะ อินทรวิศิษฎ์คหกรรม
2นาง มยุรี ศรีจันทร์เวียงคหกรรม
3นาง ณิชาดา จันทร์กลิ่นคหกรรม
4นางสาว ธิดา พ่อค้าสามัญ
5นาง นภาพร เหล่าพิชิตสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โยธิน บุญยงค์ปวช.
2นาย กิติศักดิ์ บูรณะปวช.
3นาย ภานุวัฒน์ ปัดทุมฝางปวช.
4นาย ธนวัฒน์ พรหมวัฒน์ปวช.
5นางสาว กฤติลักษณ์ จันนุบินปวช.
6นางสาว สร้อยทอง แสนกล้าปวช.
7นาย เอกรินทร์ ปิยังคะบุตรปวช.
8นางสาว อังคณา นามเย็นปวช.
9นางสาว ธวัลหทัย ทองแย้มปวช.
10นางสาว นภัสสร ไชยถาปวช.