รฤกสาสนศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัตน์ชตะ อินทรวิศิษฎ์คหกรรม
2นาง มยุรี ศรีจันทร์เวียงคหกรรม
3นาง ณิชาดา จันทร์กลิ่นคหกรรม
4นางสาว ธิดา พ่อค้าสามัญ
5นาง นภาพร เหล่าพิชิตสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โยธิน บุญยงค์ปวช.
2นาย กิติศักดิ์ บูรณะปวช.
3นาย ภานุวัฒน์ ปัดทุมฝางปวช.
4นาย ธนวัฒน์ พรหมวัฒน์ปวช.
5นางสาว กฤติลักษณ์ จันนุบินปวช.
6นางสาว สร้อยทอง แสนกล้าปวช.
7นาย เอกรินทร์ ปิยังคะบุตรปวช.
8นางสาว อังคณา นามเย็นปวช.
9นางสาว กมลทิพย์ สามสีปวช.
10นางสาว แพรวรุ่ง แกมกล้าปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อออกแบบและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์รฤกสาสนศิลป์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์รฤกสาสนศิลป์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 30 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย ดำเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ตอนที่ 1 การออกแบบและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์รฤกสาสนศิลป์ และตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์รฤกสาสนศิลป์ ผลการวิจัย พบว่า ตอนที่ 1 สามารถนำรังไหมมาตกแต่งประดิษฐ์ ผสมผสานงานหัตถศิลป์ มาประดับผลิตภัณฑ์รฤกสาสนศิลป์ได้ และตอนที่ 2 ผลิตภัณฑ์รฤกสานศิลป์ ได้รับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ : ผลิตภัณฑ์รฤกสาสนศิลป์ เป็นการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก รังไหม ปีกแมลงทับ และวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็นเครื่องประดับตกแต่ง ของที่ระลึก รฤกสาสนศิลป์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถอนุรักษ์งานหัตถศิลป์และสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทย นอกจากมีความสวยงามและมีคุณค่า ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
ประโยชน์ : 1. เป็นการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์และสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ได้