ยิ้มแย้ม (ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนการรดน้ำสำหรับไม้ประดับภายในอาคาร)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กรรัก พร้อมจะบกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว สุวนันท์ กอศรีรมย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย พิชญะ พรมลาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย ประจิตร์ เลขตะระโกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาง บังอร เลขตะระโกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชวาลโชติ คำดีปวช.
2นาย ณฐกร จุตะโนปวช.
3นาย วิษณุ ทองอินทร์ปวส.
4นางสาว จริยา ดอนสามารถปวส.
5นาย สุวินัย ฉันทศรัทธาการปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเลย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการนำไม้ประดับเข้ามาตกแต่งภายในอาคารเป็นจำนวนมาก และมีหลากหลายชนิด จึงทำให้การดูแลรักษา เช่น การรดน้ำ ทำได้ยากขึ้นเนื่องจาก ต้นไม้ประดับนั้นไม่ได้อยู่รวมกันทั้งหมด จึงเป็นแนวคิดให้ ผู้จัดทำ ได้พัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนการรดน้ำต้นไม้ ยิ้มแย้ม โดยใช้เทคโนโลยี IOT เข้ามาประยุกต์ เพื่อทำการส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลต้นไม้ โดยมีการแจ้งเตือนด้วยสัญลักษณ์ผ่านตัวอุปกรณ์ และการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- อุปกรณ์สารมารถติดตั้งลงบนกระถางต้นไม้ประดับในอาคารได้
- อุปกรณ์สามารถแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลต้นไม้ทราบความชื้นในกระถางได้
- อุปกรณ์สามารถแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลต้นไม้ทราบความชื้นในกระถางผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์
- อุปกรณ์ช่วยให้การดูแลรักษาไม้ประดับในอาคารทำได้ง่ายยิ่งขึ้น