โซลาร์แคป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วโรตม์ ศรีมงคลอุตสาหกรรม
2นาย อำนวย สุปะติอุตสาหกรรม
3นาง ทิพวัลย์ สุปะติอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. นาครินทร์ จันทร์กาบอุตสาหกรรม
5นาย ประทุม ฉ่ำโสฬสอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จารุวรรณ แร้วกระโทกปวช.
2นาย สรวิชญ์ แพงเจริญปวช.
3นาย ศิวนนท์ จันทร์เพ็ชรปวส.
4นาย ชายชาญ เพียรพยุงพงษ์ปวส.
5นางสาว อรัญญา สว่างสาลีปวส.
6นาย ภรัญยู ผาสานคำปวส.
7นาย ชนกานต์ คำพิลาปวส.
8นาย วีรฐา จำปาทองปวส.
9นาย ภูมิธเนศ อินทยุงปวส.
10นาย ฌานพล จำปามูลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในภาคการเกษตรมีการใช้พลังงานจาก แสงอาทิตย์อย่างแพร่หลาย ปัญหาหนึ่งที่พบคือต้นทุนของระบบสูง คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเพื่อออกแบบ โซลาร์แคป (Solarcap) ให้สามารถเก็บและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงานลงโดยนำ ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ทำงานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuit) และ ตัวเก็บประจุยิ่งยวด(Ultracapacitor) เพื่อบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยพัฒนาซอฟแวร์ควบคุมระบบ จากผลการวิจัยพบว่า โซลาร์แคป (Solarcap) เมื่อนำไปใช้ในระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณน้ำที่ได้ประมาณสองเท่า

คุณลักษณะ / ประโยชน์

- โซลาร์แคป ใช้ต่อร่วมกับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- โดยรุ่นที่ออกแบบสามารถใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 12 โวลต์ 50-300 วัตต์
- จ่ายพลังงานให้ปั๊มน้ํา 12 โวลต์ สูงสุด 180 วัตต์
- เมื่อต่อโซลาร์แคปเข้ากับระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำ 1.5 - 2 เท่า