ลูกสำรอง 3 IN 1 MALVA NUT (LUK SAM RONG) 3 IN 1

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลูกสำรอง 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลูกสำรอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสารพัดช่างตราด จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลูกสำรองในรูปแบบผงที่สามารถผสมน้ำชงพร้อมดื่ม มีบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกพกพา ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลูกสำรองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ลูกสำรอง 3 IN 1 ชนิดผง บรรจุซองขนาด 15 กรัม ถูกหลักอนามัย ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สามารถชงดื่มได้ทันที ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ความหวานจากน้ำตาลหญ้าหวาน
ประโยชน์
1. เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ช่วยให้เก็บรักษาลูกสำรองได้นานขึ้น และเพิ่มมูลค่า
2. ผลิตภัณฑ์ลูกสำรองมีสรรพคุณช่วยแก้ร้อนใน กระหายน้ำ
3. น้ำตาลหญ้าหวานมีสรรพคุณช่วยลดไขมันและระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ และเบาหวาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิภาวรรณ์ ศิริคหกรรม
2นางสาว รจนา งามพักตร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สราวุธ เรืองขจิตอุตสาหกรรม
4นางสาว บุหงา กองสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว พัชยา เพชร์พิชัยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมธัส หรั่งชะเอมปวช.
2นาย ปฏิภัทร สิทธิถาวรปวช.
3นาย กฤตภูมิ ศิลประสารปวช.
4นาย จิรภาส กำเนิดสินธุ์ปวช.
5นางสาว มนัสวี อินต๊ะใจปวช.
6นางสาว ชนิกา หมูนสะหว่างปวช.
7นางสาว ตรียรัตน์ เเบนคำปวช.
8นางสาว สาธินี ห้วงน้ำปวช.
9นางสาว อรจิรา รือเรื่องปวช.