สุมาลีรังไหมด้วยงานหัตถศิลป์

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ “สุมาลีรังไหมด้วยงานหัตถศิลป์” เป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ที่เกิดจากการศึกษาโดยการนำเอาภูมิปัญญา วัสดุในท้องถิ่น มาจัดทำผลิตภัณฑ์ “สุมาลีรังไหมด้วยงานหัตถศิลป์” ให้มีความหลากหลายร่วมสมัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของผลงาน ผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ “สุมาลีรังไหมด้วยงานหัตถศิลป์” ควรใช้วัสดุธรรมชาติจากรังไหม เนื่องจากเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทยของจังหวัดสุรินทร์ และพบว่ามีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ “สุมาลีรังไหมด้วยงานหัตถศิลป์” โดยรวมอยู่ในระดับมาที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.65 โดยมีเอกลักษณ์โดดเด่น สวยงาม น่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 4.71 น้ำหนักขนาดและรูปร่าง ค่าเฉลี่ย 4.63 ความประณีต สวยงาม ค่าเฉลี่ย 4.62 องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.57 และความเหมาะสมด้านราคา ค่าเฉลี่ย 4.56

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก“สุมาลีรังไหมด้วยงานหัตถศิลป์” เป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมแท้ เป็นงานประดิษฐ์ด้วยมือ เพื่อใช้ประดับอาคาร บ้านเรือนสำนักงาน หน่วยงาน และแลกเปลี่ยนหรือมอบให้ในโอกาสสำคัญ ที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่า แสดงถึงสัญลักษณ์ประจำชาติไทย คือ ดอกไม้ “ดอกรวงผึ้ง” “ดอกกันเกรา” “ดอกแก้ว” ล้วนเป็นดอกไม้ประจำชาติไทย แสดงถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย พัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้
1.ได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก“สุมาลีรังไหมด้วยงานหัตศิลป์” ใช้ในการประดับอาคารบ้านเรือนสำนักงาน หน่วยงาน และ มอบให้บุคคลในโอกาสสำคัญ
2.ได้ส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตร ตลอดจนการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิตยา เบิกบานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นิตยา ป้องเขตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง วนิดา ผลเจริญสามัญ
4นางสาว พรรษาพร แสนศรีสามัญ
5นาย นราธิป เจริญวัตน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ดวงหทัย อำนาจวงศ์ปวช.
2นางสาว วิญาดา สืบเพ็งปวช.
3นางสาว พัธราวลัย สัญจรดีปวช.
4นางสาว พรนภัส หงษ์ศรีจันทร์ปวช.
5นางสาว สุทธิดา เงางามปวช.
6นางสาว สุนิสา ชื่นอารมณ์ปวช.
7นางสาว วิชุดา คำแพงปวช.