สุมาลีรังไหมด้วยงานหัตถศิลป์

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ “สุมาลีรังไหมด้วยงานหัตถศิลป์” เป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ที่เกิดจากการศึกษาโดยการนำเอาภูมิปัญญา วัสดุในท้องถิ่น มาจัดทำผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายร่วมสมัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของผลงาน ผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ ควรใช้วัสดุธรรมชาติจากรังไหม พบว่ามีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ “สุมาลีรังไหมด้วยงานหัตถศิลป์”อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.65 โดยมีเอกลักษณ์โดดเด่น สวยงาม น่าสนใจ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก“สุมาลีรังไหมด้วยงานหัตถศิลป์” เป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมแท้ เป็นงานประดิษฐ์ด้วยมือ ที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่า คือ ดอกไม้ “ดอกรวงผึ้ง” “ดอกกันเกรา” “ดอกแก้ว” และประดับตกแต่งด้วยช้างที่แกะสลักจากไม้ประดู่ ไม้กันเกรา ล้วนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย แสดงถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
1.ได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก“สุมาลีรังไหมด้วยงานหัตถศิลป์” 2.ใช้ในการประดับอาคารบ้านเรือนสำนักงาน หน่วยงาน และ มอบให้บุคคลในโอกาสสำคัญ 3.ได้ส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตร ก่อให้เกิดรายได้สู่ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิตยา เบิกบานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นิตยา ป้องเขตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง วนิดา ผลเจริญสามัญ
4นางสาว พรรษาพร แสนศรีสามัญ
5นาย นราธิป เจริญวัตน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ดวงหทัย อำนาจวงศ์ปวช.
2นางสาว วิญาดา สืบเพ็งปวช.
3นางสาว พัธราวลัย สัญจรดีปวช.
4นางสาว พรนภัส หงษ์ศรีจันทร์ปวช.
5นางสาว สุทธิดา เงางามปวช.
6นางสาว สุนิสา ชื่นอารมณ์ปวช.
7นางสาว วิชุดา คำแพงปวช.
8นางสาว สุชาดา เติมทองปวส.
9นางสาว สิรินิตย์ ล้วนโสมปวส.