Anti ant chalk

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รัชนี อัศวจุฬามณีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สมฤทัย สันติวรวัฒน์ โรบินสันสามัญ
3นางสาว ขณีดา จวงพันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว กัลยา กิ่งแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง รุ่งทิพย์ จีนะกาญจน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุจรรญา สุภาวิมลปวส.
2นางสาว จิตติมา ฉัตรทันปวส.
3นางสาว พิมพ์ชนก สุพรรณ์ปวส.
4นางสาว กาญจนา แท่นดีปวส.
5นางสาว ภัคจิรา แนมดีปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Anti ant chalk มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาหาสูตร ที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ Ant ant chalk 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันมดของผลิตภัณฑ์ Anti ant chalk และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ Anti ant chalk กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจากครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 10 คน นักเรียน นักศึกษา 10 คน และประชาชนทั่วไป 10 คน รวม 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันมด
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในครัวเรือนและเป็นสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค ปลอดภัยจากสารเคมี และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางช่วยลดการใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพด้วยตนเองได้