การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบสมองกลฝังตัว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชูชาติ แซ่เตียวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนันธร ถนอมเงินปวช.
2นาย บวรนันท์ จุลเดชปวช.
3นาย วงศ์วรรธน์ หมวดศรีปวช.
4นางสาว อินทิรา ชะบาแดงปวช.
5นางสาว วิไลวรรณ ยศเกตุปวช.

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้าง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบสมองกลฝังตัวด้วยระบบสมองกลฝังตัว เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกต่อการดำรงชีวิต ซึ่งโครงงานนี้มีหลักการทำงานคือการควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยผ่านเว็บแสดงสถานะของการใช้งานผ่านหน้าเว็บเช่น เปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์,หลอดไฟฟ้า,โทรทัศน์ เป็นต้น โดยจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้จากทุกที่ที่มีระบบเครือข่ายไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ ได้โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว Raspberry PI เป็นตัวสั่งการทำงานเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สาย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

โครงงาน ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บเซอร์ฟเวอร์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัวการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบสมองกลฝังตัวว เป็นการใช้อุปกรณ์การควบคุมผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อควบคุมการทำงานของชุดควบคุมการเปิด – ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผลที่คาดว่าจะได้รับดังนี้
1.ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเปิด – ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บเซอร์ฟเวอร์ได้
2.ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบสมองฝังตัวได้
3.ช่วยลดการใช้พลังงาน