เครื่องแจ้งเตือนพิกัดผู้บุกรุกบ้านแบบออนไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาทิตย์ ชิดชอบอุตสาหกรรม
2นาง ศิริรักษ์ เปลี่ยนสันเทียะอุตสาหกรรม
3นาย สมภพ จันทราอุตสาหกรรม
4นาย มงคล บุญคุ้มอุตสาหกรรม
5นาย ธนกฤต สุขสนิทอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรวรรยา ลาเตปวช.
2นาย ธนดล สิงคเวหนปวช.
3นาย รัชภรณ์ สะถานปวช.
4นาย จิรวัฒน์ เพ็ชรมากปวส.
5นาย อดิศักดิ์ บุญเสริมปวส.
6นาย ณัฐวัตร ทนันชัยปวส.
7นาย ประณัย เรืองเกษมปวส.
8นาย กันตพงศ์ สุรชิตปวส.
9นาย วชิระ ทวีดำรงพันธ์ปวส.
10นาย ปธานิน ภาสกานนท์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

สืบเนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาอาชญากรรมทางทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และในสังคมปัจจุบันผู้คนมีการว่างงานเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดมิจฉาชีพเพิ่มขึ้น บ้านเรือนที่ไม่มีการป้องกันหรือไม่มีผู้อาศัย อาจเป็นหนทางให้กลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาขโมยทรัพย์สิน จากปัญหาดังกล่าวดังนั้น คณะผู้จัดทำ คิดสร้างเครื่องแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกแบบออนไลน์ขึ้นมา เพื่อการตรวจสอบจับกุมได้อย่างทันท่วงที โดยเมื่อผู้บุกรุกบ้าน เปิดประตูหรือหน้าต่างที่ติดตั้งเซนเซอร์ไว้ระบบจะส่งตำแหน่งที่อยู่บ้าน(GPS) ไปยังเครื่องรับสัญญาณผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังเจ้าของบ้านและสถานีตำตรวจในท้องที่นั้นๆ เพื่อให้ตำรวจไปยังตำแหน่งบ้านดังกล่าวได้ทันท่วงที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถแจ้งเตือนพิกัดบ้านที่มีการบุกรุกผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์และเว็บไซด์
2.เครื่องส่งสัญญาณมีแบตเตอรี่ในตัวและมีอายุการใช้งานได้นาน
3.สามารถถอดเครื่องส่งสัญญาณนำไปชาร์ดแบตเตอรี่ได้
4.ติดตั้งง่าย
1. สามารถแจ้งเตือนพิกัดผู้บุกรุกบ้านให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเมื่อเกิดเหตุ
2. สามารถเพิ่มความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในบ้าน