ชุดแจ้งเตือนและติดตามรถหาย IoT

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

มนุษย์ก้าวผ่านวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีไปได้หลายช่วง ช่วงนี้อยู่ในยุคของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT หรือ Internet of Things) หากประเทศไทยจะพูดคำว่า 4.0 ในทุกกลุ่ม ก็จะต้องมีคำว่าไอโอทีเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย การประยุกต์ใช้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น มีปัจจัยสำคัญ คือ บุคลากร ผู้ใช้ และความเข้าใจ เราสามารถนำ ไอโอทีมาใช้งานได้ทุกด้าน ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้คิดนวัตกรรมด้านไอโอทีมาสร้างและพัฒนาเป็นชุดแจ้งเตือนและติดตามรถหาย ด้วยระบบไอโอที ส่งสัญญาณผ่านระบบเครือข่าย เพื่อช่วยในการแจ้งเตือนการขโมยรถและสามารถติดตามตำแหน่งของรถเมื่อมีการขโมยรถ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดแจ้งเตือนและติดตามรถหาย IoT สามารถแจ้งเตือนการขโมยรถผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ได้
ชุดแจ้งเตือนและติดตามรถหาย IoT สามารถส่งตำแหน่ง GPS ผ่านผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ได้
การแจ้งเตือนการขโมยรถและส่งตำแหน่ง GPS ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นรา ศรีสวัสดิ์อุตสาหกรรม
2นาย ธไนศวรรย์ พันแสนอุตสาหกรรม
3นาย พิพัฒพงค์ บุญสุขอุตสาหกรรม
4นาย บุญมาก สายทะเลอุตสาหกรรม
5นาย ศรัณยู จุกแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติพันธ์ เจือจันทร์ปวช.
2นาย อภิชาติ ไชยพรปวส.
3นางสาว ชญาดา พันธ์ศรีปวส.
4นาย อติยุต พิมพ์สวัสดิ์ปวส.
5นาย พิทยาธร บุญสุขปวส.
6นาย เมธาวัฒน์ รัตนะวันปวส.
7นาย เจษฎา เดือนขาวปวส.
8นาย อาทิตย์ สันทาลุนัยปวส.
9นาย นิคม หมู่หัวนาปวส.
10นาย สรนันท์ มุมทองปวส.