ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เสาวนีย์ เกิดผลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ญา อุดมทรัพย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว เบญญาภา สุรสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ธเนตร์ ขันแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5ดร. จุฑาพร บุญวรรณสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สกุณา พุ่มมณีปวช.
2นาย อรรถพล พาราสีปวส.
3นางสาว บุษบา กะการดีปวส.
4นางสาว มณีรัตน์ บัวขาวปวส.
5นางสาว สุพัตรา ชนะดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 2) เพื่อหาค่าความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 20 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า ผู้ใช้ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.43 S.D อยู่ที่ 0.05

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และสามารถดูข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้
1. ได้ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง
2. เก็บข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการค้นหา
3. ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาใช้งานพร้อมกันได้หลายคน
4. นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะในการเรียนวิชาชีพ สอดคล้องกับรายวิชาในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. ทราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ